RE:AGERA

Stöttar företag i deras energiarbete för minskad- och mer effektiv energianvändning

Syfte

Genom kostnadsfria energiråd och coachning ska projektet stötta företag som vill påbörja och/eller vidareutveckla sitt energiarbete genom att minska- och effektivisera energianvändning och öka andelen förnybar energi.

Mål

Satsningen bidrar till mål nr 7, 9, 13 och 17 i Agenda 2030. Läs om de globala målen.
Satsningen bidrar också till:

 • Sveriges riksdags klimatpolitiska ramverk med nya klimatmål, klimatlag och ett klimatpolitiskt råd
 • det nationella målet inom energi- och klimatområdet
 • de regionala visionerna om plusenergilän och fossilbränslefri region 2030.
 • Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi
 • Gröna Kronobergs strategier för att stärka konkurrenskraften i näringsliv och ett hållbart samhälle

Projektperiod

augusti 2021 till oktober 2023

Projektet vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher, i Kronobergs och Kalmar län.

Genom coachning och rådgivning, digitalt eller via platsbesök, ska företagen stöttas i sitt energiarbete och fått ökad kännedom om finansieringsvägar för grön omställning. Detta ska leda till minskad och mer effektiv energianvändning, ökad konkurrenskraft och mer hållbar verksamhet.
 

Delar som kan ingå vid coachning/energiråd är:

 • Energiflöden/försörjningssystem
 • Byggnad och byggnadsskal
 • Värme och kylsystem
 • Ventilationssystem
 • El och belysning
 • Tappvattensystem
 • Tryckluftssystem
 • Transportsystem
 • Reglerstrategier och system
 • Mjuka åtgärder (incitament)
 • Mätning och informationsteknik


Förutom kontakter med enskilda företag erbjuder också projektet seminarier/webbinarier som ska bidra till ökad kunskap om varför och hur ett företag kan arbeta för minskad energianvändning och vilka alternativ som finns för att byta ut fossila bränslen till förnybara. Här ges också information om möjliga finansieringsvägar för grön omställning samt visas på goda exempel på företag som kommit igång med sitt energiarbete.  

Efter projektslut ska deltagande företag se ett positivt resultat av sitt arbete för minskad och mer effektiv energianvändning samt planera för eventuell övergång från fossila till förnybara bränslen. ​​​​​​​

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Med finansiering från:

Hanna Everling,
Kommunikatör, föräldraledig


hanna.everling@energikontorsyd.se

Roger Gunnarsson,
Projektledare/Regional Utvecklingsledare


Tel. 070-620 83 05 ,
roger.gunnarsson@energikontorsyd.se

Johan Milton,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0708-10 58 00,
johan.milton@energikontorsyd.se

Övrigt

Extra medel för insatser under hösten 2022/vintern 2023
De höga elpriserna har lett till stor efterfrågan på stödinsatser för att stötta företag i detta besvärliga läge. Därför har Energikontor Sydost fått extra medel från Region Kalmar län och Region Kronoberg för att förstärka vårt arbete gentemot regionens företag. I uppdraget ingår att ge:

 • Information och kunskapshöjande insatser mot företagsnätverk, näringslivskontor, och liknande genom seminarier, webbinarier och utbildningar
 • Energirådgivning till enskilda företag genom platsbesök
 • Övriga stödjande insatser via mail, telefon, teams m m

Uppdraget sträcker sig från 221015 – 230115