Act now

Höjer kunskap om energieffektivisering i byggnader

Syfte

Ökade kunskapen inom energistyrning och investeringsmöjligheter för privata och offentliga fastighetsägare, i syfte att främja energieffektivisering i byggnader.

Mål

  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

oktober 2017 till mars 2021

Projektets hemsida

https://actnow-baltic.eu/

Genom Act Now! stöttade Energikontor Sydost regionala aktörer att effektivisera energianvändningen i byggnader genom olika kunskapshöjande aktiviteter som seminarier, utbildningar och möten.Det handlade om utvecklingen och användningen av en effektivare styrning och övervakning av energiprestanda.Men även om att överbrygga olika former av administrativa hinder som bromsar beslutsvägar och initiativ för energieffektivisering genom att belysa olika innovativa finansieringsmetoder.

 

Under projektet har Energikontor Sydost arbetat med att etablera begreppet Värdeskapande Fastighetsförvaltning. Värdeskapande fastighetsförvaltning innebär att man reinvesterar i fastigheten för att minimera energiåtgången och byter ut utrustning som passerat sin livscykel i enlighet med underhållsplanen, vilket också minskar behovet av reparationer. Ett systematiskt energieffektiviseringsarbete helt enkelt!  

Det finns ett relativt stort ackumulerat underhållsbehov i många fastigheter och det finns ett behov av erfarenhetsbyte mellan fastighetschef, energiexpert/driftteknik och ekonomer. Samarbete, kunskapsöverföring och utbyte av god praxis särskild viktig för de mindre kommunerna med sämre förutsättningar för att testa ny teknologi.

Det behövs fortsatt satsningar på lokal och regional kapacitetsutveckling, både för att möjliggöra spridning av goda erfarenheter och kunskaper i länet och för att bidra till att förbättra och vidareutveckla regionala och lokala underlag för att driva på energieffektivisering.

 

Energikontor Sydost arbetar kontinuerligt för att öka kunskapen om möjliga sätt att förverkliga energieffektiviseringar i byggnader.

Kontaktperson

Johan Milton,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0708-10 58 00,

johan.milton@energikontorsyd.se

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,
lena.eckerberg@energikontorsyd.se

Resultat

Byggnader är Europas största energiresurs. År 2013 utgjorde byggnader mer än 40% av den slutliga energiförbrukningen i Europeiska unionen (EU). Att använda energi mer effektivt i byggnadsbeståndet är därför ett centralt mål för policyer av olika fält och nivåer. Kommunerna är nyckelaktörerna för att förbättra energieffektiviteten på lokal nivå. De drar nytta av förbättrad energieffektivitet på olika sätt, framförallt minskade växthusgasutsläpp, mindre energikostnader, förbättrade arbets- och bostadsförhållanden. 
 

Efter projektets slut är avsikten att etablera en samverkansplattform, Värdeskapande fastigheter, för att strategiskt och systematisk arbeta vidare med energieffektivisering i fastigheter. 

 

Inom Act Now! har vi haft ett särskilt fokus på Mönsterås kommuns fastigheter. Vid ett antal workshops på temat energieffektivisering i fastigheter har även andra parter deltagit i projektets aktiviteter som anordnats under projekttiden. Energikontor Sydost kom in i ett lämpligt skede i Mönsterås. En ny fastighetschef var tillsatt och det var dags att se över verksamheten och passa på att göra förändringar i takt med att den nya fastighetschefen etablerade sig internt.  Under perioden som projektet ACT Now! drivits har Mönsterås stöttats i arbetet se över rutiner med energiuppföljningen för sina fastigheter och hjälp med att finna vägar för att fortsätta arbetet för en värdeskapande fastighetsförvaltning. Mönsterås har bland annat fått hjälp med att ta fram ett underlag för upphandling av energiuppföljningssystem

 

Förutom att det interna arbetet förändrats, med förbättrade rutiner och en helt genomgående översyn av fastigheterna, så har Mönsterås kommun tagit fram en ny funktion som drifttekniker för de egna fastigheterna. Första uppgiften för den nyanställda drifttekniker var att förbereda kommunen för det nya automatiserade energiuppföljnings-systemet som sparar tid, ger bättre förutsättningar och överblick över drift- och energistatistiken. Ett energiuppföljningssystem är på plats och är presenterat för andra kommuner. Nästa steg för Mönsterås kommun blir nu att ta fram en lokalresursplan som kommer vara till god hjälp för att göra rätt prioriteringar för en resurseffektiv förvaltning av fastigheterna. 

 

Även om fördelarna med energieffektivisering är uppenbara och många kommuner redan har åtgärdsplaner, tar det egentliga genomförandet inte riktigt fart. På grund av bristande resurser kämpar många kommuner för att omsätta sina planer till handling. På Act Now!s plattform har vi samlat ett smörgåsbord av kunskap och erfarenhet som ackumulerats under projektet Act Now! hos kommuner och organisationer runt Östersjön.  
  

Inom projektet ActNOW har vi tagit fram ett material som fokuserar främst på kommunala förvaltningar i Östersjöregionen. Det är särskilt utarbetat för personal i kommuner som är direkt involverade i aktiviteter relaterade till energifrågor inom sin administration och förvaltning (stadsplanerare, personal på byggnadsavdelningar, medarbetare från fastighetsförvaltning och finansavdelningar, energiplanering och lokal och regional utveckling). Men även för dig som är verksam inom företag som arbetar med energieffektivitet (bostadsföretag, energiföretag, energitjänstföretag, ingenjörsföretag). Välkommen att ta del av materialet på projektets internationella hemsida.   

The Act Now! Manual From SEAP to Investment 

The Act Now! Guideline Energy Efficiency Strategy for Municipal Buildings

Annex Best Practices to Act Now! Guideline „Energy Efficiency Strategy for Municipal Buildings“

The Act Now! Guideline Identification of Most Effective Energy Efficiency Measure

The Act Now! Guideline Financing of Energy Efficiency Projects

The Act Now! Guideline Public Private Partnerships