Sol i Syd

Stärker solenergimarknaden i Blekinge och Skåne

Syfte

Att öka användningen av solenergi i Skåne och Blekinge hos företag genom att stärka solcellsmarknaden.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

januari 2016 till april 2019

Projektets hemsida

http://solisyd.se/

Projektets övergripande mål är att bidra till ett minskat utsläpp av växthusgaser genom att öka intresset för att installera solenergilösningar i företag, samt genom att stärka solenergimarknaden i Skåne och Blekinge. Projektet ska ge verktyg för att solenergimarknaden ska kunna växa märkbart, utan att äventyra kvalitén, arkitekturen eller säkerheten i byggnader. 

 

Ambitionen är att Sol i Syd ska bidra till en utökad kunskap och förståelse kring solenergins fördelar och tillämpningssätt. Visionen är att solenergilösningar, efter projekttiden, ska finnas tillgängligt som ett valbart tillval vid nyproduktion av ett flertal kataloghus, hallbyggnader och andra industribyggnader. Såväl bransch som beställare ska även ha genomgått sådan kompetensutveckling att kvalitén avseende säkerhet och arkitektur hos framtida solenergianläggningar kan anses säkrad. Solenergi ska efter projekttiden ha en mer självklar plats i bebyggelsen och ses som ett driftsäkert och intressant alternativ för egen produktion av fossilfri el och värme.

 

Sol i Syd vänder sig i första hand till fastighetsägare, industrifastighetsägare och företag såsom möjliga beställare av solenergianläggningar samt installatörsbransch, energibransch, räddningstjänst, byggbransch och arkitekter. 

 

Projektet väntas bidra till att uppnå målen i Europa 2020-strategin genom att ta fram nya koncept för att utnyttja teknikerna för produktion av förnybar el och värme från solen, i större utsträckning och i nya sammanhang. 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Projektet finansieras av Tillväxtverket, Klimatsamverkan Skåne, Region Blekinge, Solar Region Skåne och Kraftringen. 

Johan Milton,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0708-10 58 00,
johan.milton@energikontorsyd.se

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,
pierre.stahl@energikontorsyd.se

Bakgrund

Solenergin har potential att spela en viktig roll som fossilfri energikälla. Det finns över 50 miljoner m2 södervända takytor i Skåne som skulle kunna producera ca 5 TWh solel/år. Idag produceras dock endast 0,007 TWh solel i Skåne motsvarande hushållselen i 1400 villor. I Blekinge skulle teoretiskt ca 1,2 TWh el/år produceras på befintliga takytor vilket skulle generera uppåt 6500 arbetskraftsår och täcka ca 75 % av elanvändningen i länet. De senaste åren har intresset för solceller ökat kraftigt. Massproduktion av paneler och en växande installatörsbransch har lett till att priserna på tekniken sjunkit och att antalet arbetstillfällen ökat.

I Europa har det dock visat sig att när de ekonomiska incitamenten för solceller plötsligt förbättras, kommer snabbt nya och mindre erfarna företag som vill ta del av marknaden vilket ofta resulterar i anläggningar med brister. Verktyg ska därför ges för att marknaden ska kunna växa betydligt, utan att kvalité eller säkerhet hos anläggningar eller en god arkitektur i bebyggelsen äventyras. Kompetensen hos såväl solenergibranschen som beställare av solcellsanläggningar måste därför stärkas, och solceller bör bli ett självklart tillval både vid nyproduktion och på befintliga industrifastigheter.

 

Övrigt

Partner i projektet är Energikontoret Skåne, Lunds universitet, Länsstyrelsen i Blekinge och Länsstyrelsen i Skåne.