BEA-APP

Förenklar övergången till förnybara energikällor

Syfte

BEA-APP syftade till att bidra till en snabbare övergång till ett mer koldioxidsnålt energisystem med ökad produktion av förnybar energi. Projektet kommer att resultera i planeringslösningar för att underlätta och påskynda omställningen i de deltagande regionerna.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

mars 2016 till februari 2019

Projektets hemsida

http://www.balticenergyareas.eu/

BEA-APP (Baltic Energy Areas – A Planning Perspective) var ett internationellt projekt som syftade till att öka produktionen och användningen av förnybar energi i Östersjöområdet. Under projektet bidrog Energikontor Sydost till två konkreta studier i medlemskommuner i Blekinge Län där man tittat närmare på två platser med en planeringsutmaning kopplat till utbyggnad av förnybar energi:

 

  1. Ett planerat bostadsområde i Ronneby där vi undersökte möjligheten att använda restvärme från industrin för uppvärmning  
  2. Planeringsutmaningar regionalt och lokalt i östra Blekinge i samband med en eventuell utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Projektet BEA-APP var menat att skynda på omställningen till ett mer koldioxidsnålt energisystem med ökad produktion av förnybar energi. Vi skulle bidra med instrument och metoder till samhällsplanerare för att de bättre skulle kunna hantera planeringsutmaningar som begränsade ytor, intressekonflikter samt balans mellan förnybara energikällor. I projektet ingick att gemensamt testa, optimera och implementera integrerade sätt för en hållbar energiproduktion genom konkreta fallstudier och pilotprojekt.

 

 

Kontaktperson

Annika Öberg,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 59,

annika.oberg@energikontorsyd.se

Projektet undersökte under tre år två platser i Blekinge Län där det fanns möjligheter att utveckla utbyggnaden av förnybar energi. Samarbete skedde med Energikontoret Skåne och Region Blekinge. 

 

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073-508 85 29,
anna.mansson@energikontorsyd.se

Bakgrund

För att kunna möta rådande klimatkrav finns det ett behov av att ytterligare utöka användningen av förnybara energikällor i samhället, så som till exempel solenergi, vindkraft eller biogas. Samhällsplanerare saknar dock ofta verktygen och kunskapen för att kunna utse de områden med bäst potential att nyttja förnybar energikällor. BEA-APP initierades för att fylla dessa kunskapsluckor och utforma metoder för att förenkla och påskynda omställningen till förnybar energi i större utsträckning.

Resultat

Projektet har spridit kunskap och förmedlat erfarenheter om metoder och planeringslösningar inom Östersjöområdet för att underlätta och påskynda omställningen av förnybar energi. Detta har skett genom kontakt och i samarbete med två konkreta pilotstudier i Blekinge län, dvs inom
- ett planerat bostadsområde i Ronneby med möjlighet att använda restvärme från industrin för uppvärmning. Energikontor Sydost har bland annat arbetat med aktörerna och levererat en rapport till dem.
- Planeringsutmaningar regionalt och lokalt i östra Blekinge i samband med en utbyggnad av havsbaserad vindkraft, där Energikontor Sydost bland annat arbetade fram en samhällsekonomisk rapport avseende detta.
 

Läs rapporten för pilotprojektet i Ronneby - Planering och energiåtervinning i Den tillverkande industrin

Läs rapporten för pilotprojektet i Sölvesborg - Planering för förnybar energi - En samhällsekonomisk studie med vindparken Taggen i fokus
 

En viktig del i projektet har varit kunskaps – och erfarenhetsöverföringen mellan olika europeiska regioner, där representanter från vår regionala styrgrupp har deltagit i olika evenemang som studieresor, olika möten och i en expertgrupp. Kunskaper och erfarenheter från de olika regionerna i Europa har, tillsammans med fakta om regionerna, samlats under balticenergyareas.eu.
 

Lärdomar vi har dragit: Projekt kopplat till förnybar energi eller återvinning av restvärme kan i hög grad påverkas av omvärlden t.ex. av politiska beslut när det gäller vindkraftsutbyggnad eller arbetsbelastning på restvärme-företag.
 

Vi tackar de andra partnerna i projektet, Ministry of Energy – Infrastrure and State Development Mecklenburg-Vorpommern, Energikontor Skåne, Region Blekinge, Regional Council of Central Finland, Tartu Regional Energy Agency, Zemgale Planning region, Lithuanian Energy Institute, Regional Office for Spatial Planning of Westpomerian Voivodeship och Roskilde Universitet, för ett gott samarbete! Tack också till representanterna i den regionala styrgruppen: Sölvesborgs kommun, Karlshamns kommun, Blekinge Offshore, Vattenfall, Alfa Laval, Ronneby kommun, Ronneby Miljöteknik och Ronnebyhus.