SecvalChain

Bilateralt utbyte för ökad bioenergianvändning

Syfte

Att öka bioenergianvändningen och skapa nätverk för bioenergiföretag i sydost och i Ukraina genom ett bilateralt utbyte mellan Energikontor Sydost och en organisation i Ukraina.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

december 2016 till mars 2018

Secvalchain syftade till att upprätta ett partnerskap mellan Energikontor Sydost och FORZA, en ukrainsk organisation som arbetar för att främja ett hållbart och multifunktionellt skogsbränsleuttag, inom ramen för Horisont 2020-projektet SecureChain

Det första målet för projektet var att främja en hållbar värdekedja som uppfyller högsta miljö- kvalitet och finansiella hållbarhetsnormer och mål för olika aktörer i kedjan, t.ex. lokala biomassa leverantörer och energiproducenter. Det andra syftet var att bygga gränsöverskridande nätverk för erfarenhetsutbyte gällande åtgärder för att främja värdekedjor för bioenergi.

 

 

Kontaktperson

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,

goran.gustavsson@energikontorsyd.se

FORZA, Agency for sustainable development of the Carpathian region

SecvalChain finansierades av Svenska Institutet. 

Hanna Everling,
Kommunikatör


Tel. 070-921 60 55,
hanna.everling@energikontorsyd.se

Bakgrund

Området Karpaterna i Ukraina består till stor del av skog och har därmed stor potential för ökad användning av bioenergi, samt för export av raffinerade produkter till slutanvändare. Småland kunde, liksom många andra modellregioner som medverkat i SecureChain, i sin tur bidra med sina modeller, erfarenhet och kunskaper om hållbarhetsaspekter för detta ändamål.

Resultat

Projektet har bidragit till kontakten mellan Energikontor Sydost och den ukraniska organisationen FORZA, som tillsammans har utbytt erfarenheter om respektive regioners/länders marknader och potential för användning av bioenergi. Projektet har riktat sig till bland annat lokala leverantörer av biomassa och energiproducenter i Småland och i ukrainska Karpaterna. Samarbetet har främst fokuserat på Sverige och Ukraina, men kom också att omfatta erfarenhetsutbyte med partner i SecureChain. Utbyte med SecureChain-konsortiet, bland annat i form av studiebesök både i Sverige och i Ukraina, gav värdefull insikt i nya marknadsmöjligheter och goda exempel för modern bioenergiteknik och affärsmodeller. 
 

Under projektets gång har ett antal rapporter producerats:

Ukrainas regionala profil över användning av och potential för bioenergi (English)

Fallstudie  från Ukraina - fjärrvärme i staden Zhovkva (English)

Fallstudie från Ukraina - hur företaget VGSM använder rester från sågverk för att stärka värdekedjan (English)

Fallstudie från Sverige - att mäta fukthalten i träflis (English)

Fallstudie från Sverige - samarbete mellan värmeverk och sågverk för att säkerställa minskad användning av fossila bränslen i värmeproduktion (English)


Vi tackar våra kollegor på organisationen FORZA för ett gott samarbete!