Småskalig kraftvärme Life+

Demonstration av olika tekniker för småskalig el- och värmeproduktion.

Syfte

Tre tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juli 2014 till december 2020

Projektets hemsida

http://energikontorsydost.se/smaskalig-kraftvarme-life

Projektets mål var att demonstrera olika typer av småskaliga biobränslebaserade kraftvärmeanläggningar. De testades på företag som använder olika typer av teknik och i olika skalor. Målet var att bana väg för en bredare tillämpning av småskalig kraftvärmeteknik.

 

De viktigaste målen:

• att demonstrera tekniker vid tre biobränslebaserade, småskaliga kraftvärmeanläggningar  i sydöstra Sverige

• att främja dels användningen av, dels en affärsmodell för biobränslebaserad småskalig kraftvärme på regional, nationell och europeisk nivå

• att öka produktionen av förnybar el genom att främja lokal, biobränslebaserad, småskalig elproduktion

 

Deltagare och tekniker

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. Deras målsättning var att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet.
De byggde in en Wet Steam-anläggning, en ångturbin för elproduktion på befintlig fjärrvärmeanläggning, Sörbyverket. De installerade också en Organisk Rankine Cykel (ORC) på en värmeanläggning i BräkneHoby. 

 

Emåmejeriet i Hultsfred är en lokal producent av mjölk och mejerivaror, som ägs och drivs av bönderna själva. De har en stark lokal- och miljöprofil. ”Mjölk från din hemtrakt” är deras slogan. De byggde en förgasningsanläggning där flis omvandlas till värme och el.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

med ekonomiskt stöd från Europeiska unionens finansiella instrument Life och Energimyndigheten.

Johanna Wallin,
Kommunikatör/Projektledare


Tel. 0709 - 21 60 56,
johanna.wallin@energikontorsyd.se

Bakgrund

Bioenergianvändningen i Sverige och särskilt i sydöstra delen är stor och ökande. I Sverige är drygt en tredjedel av energianvändningen bioenergi och i vår region knappt hälften. Särskilt fjärrvärme och närvärme har utvecklats framgångsrikt under de senaste 15 åren. Flera stora fjärrvärmeverk och massaindustrier har även elproduktion medan det för närvärme och industrier typ sågverk och annan processindustri mellan 0,5–10 MW inte används denna möjlighet. Vi såg ett stort behov av olika typer av utveckling inom området för att öka andelen som producerar el från biobränslen och särskilt inom befintligt närvärmebestånd och inom trä- och sågverksindustrin. Enligt oss kunde ett demonstrationsprojekt visa vägen för större framtida satsningar i regionen och nationellt samt stödja utvecklingen av svensk industri inom området. Energikontor Sydost fick beslut från EU om stöd för demonstration av tre olika tekniker inom programmet LIFE+.

Länkar

Resultat

Vi har lyckats med uppdraget att stimulera marknaden – en av tre teknikerna har kommersialiserats tack vare projektet. Leverantören av ORC-anläggningen har visat att de har en fungerande teknik och har sålt över 16 anläggningar (2020) tack vare demonstrationsanläggningen i Bräkne-Hoby. Representanter från i stort sett alla nya anläggningar har varit på studiebesök till ORC:n, vilket inspirerade dem att installera en själva.

Sammanfattande kort rapport om resultaten: Småskalig kraftvärme -  planerbar, lokal och cirkulär (2020)