SecureChain

Effektivisera och finansiellt stödja bioenergins värdekedja från skogen till värmeverken.

Syfte

Projektet handlar övergripande om att öka tillgången av primära skogsbränslen genom samverkan i och mellan olika bioenerginätverk och en regional utlysning av medel för att optimera delar av bioenergivärdekedjan. Läs mer på SecureChains hemsida.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

april 2015 till juli 2018

Projektets hemsida

http://www.securechain.eu/

Projektet handlar övergripande om att öka tillgången av primära skogsbränslen. Genom befintliga nätverk såsom Bioenergigruppen (grupp startad 1996 med fokus på att utveckla bioenergin i södra Sverige) och referensgruppen i SIMWOOD kommer kontakterna med branschen att ske. Med hjälp av nätverken kan bioenergivärdekedjan utvecklas genom till exempel bättre kommunikation och logistik mellan olika led. En viktig uppgift är att definiera relevant behov av pilotprojekt och utse företag som får ta del av medel i form av innovationscheckar för att utveckla något led i värdekedjan. Pilotprojekten i Småland kan med fördel knyta an till andra initiativ såsom

  • småskalig kraftvärme
  • utnyttjande av spillvärme för odling i växthus
  • optimering av drivningsarbetet vid föryngringsavverkning och gallring
  • askåterföring från värmeverk till skogen

 

Fyra stycken SME (små och medelstora företag) i Småland har blivit beviljade att få ta del av innovationscheckar för att utveckla något led i värdekedjan. 

  • Lessebo Fjärrvärme för ökad förnybar värmeproduktion i Kosta.
  • Värnamo Energi för nya lösningar för att minska andelen eldningsolja i olika nät.
  • SMF – Skogsentreprenörerna för effektivare hantering och rutiner i drivningen från hygge till värmeverk.
  • Skogsbränsle Småland för nya metoder att hantera och sprida flygaska från värmeverk.

 

Projektet kommer tillsammans med SIMWOOD-projektet och Småskalig kraftvärme att ge möjlighet till utbildning av personal i olika delar av värdekedjan, såsom exempelvis drivningsarbeten i skogen och tekniker på värmeverk. Genom seminarier och studiebesök kan olika delar av värdekedjan utvecklas. 

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Hela satsningen är finansierad av EU genom Horisont 2020-programmet med avtalsnummer 646457.

Hanna Everling,
Kommunikatör, föräldraledig


hanna.everling@energikontorsyd.se

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,
goran.gustavsson@energikontorsyd.se

Bakgrund

Projektet stödjer fortsatt samverkan mellan olika aktörer i bioenergivärdekedjan, såsom Bioenergigruppen och andra nätverk. Det harmoniserar väl med aktiviteter inom främst Simwood och Småskalig kraftvärme. Projektet ger medel till regionala initiativ och tillsammans med de andra projekten och nätverken skapas en helhet för att öka andelen förnybart i regionen.

Övrigt

Projektet rymmer sex modellregioner, ett vardera i Tyskland, Nederländerna, Spanien, Grekland och Estland, förutom Småland. Därutöver lika många ytterligare partners.

Resultat

Slutkonferens

7 juni 2018 hölls SecureChains avslutande konferens i Bryssel. Program, presentationer från samtliga partner och övriga resultat kan ses på securechain.eu/conference/
 

Producerade filmer och rapporter:

2017-01-19 Film Energieffektivare skogsbränslehantering (svenska)

2017-01-19 Film Extractions of forest residues in Sweden (English) 

 

2017 Rapport Second learning lab (English) 

2018 Rapport Third learning lab (English) 

2018 Rapport SecureChain Summary Report 2018  –  incl. 15 SME pilot project facsheets (English)