ENERSELVES+

För ökad integrering av förnybar energi i byggnader

Syfte

ENERSELVES+ ska stötta en ökad egen produktion av energi i byggnader genom att öka kunskapen om möjligheterna, samt förbättra existerande eller ta fram nya policyer och styrdokument.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

september 2021 till augusti 2022

Projektets hemsida

http://www.interregeurope.eu/enerselves/

Ambitionen med ENERSELVES+ är att stötta integrationen av förnybar energiproduktion vid byggnationer och att påverka mål- och styrdokument på regional nivå så att detta stöds på ett mer effektivt sätt. I projektet deltar fem partner från fem olika länder med ledning av Spanien. De olika deltagande regionerna hade som uppgift att identifiera kostnadseffektiva lösningar för egenproduktion i byggnader i sin region samt utbyta erfarenheter regionerna emellan. Blekinge var den aktuella region i Sverige. 

 

Det övergripande målet är att förbättra existerande policyer eller introducera nya policyer för stöd för integrering av egenproduktion av energi i byggnader. Det mätbara målet är att solelen ska stå för cirka 5 procent av elanvändningen i Blekinge senast år 2030, vilket motsvarar 110 MW installerad effekt.

 

Kontaktperson

Lidia Salame,
Projektledare


Tel. 070-477 66 10,

lidia.salame@energikontorsyd.se

Finansierat av:

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,
goran.gustavsson@energikontorsyd.se

Övrigt

Projektpartner förutom Energikontor Sydost är:

Extremadura Energy Agency, Spanien

Malta Intelligent Energy Management Agency (MIEMA), Malta

Lazio Region, Italien

NorthEast Regional Development Agency, Rumänien

Länkar

Gå in på ENERSELVES Facebook-sida  


Webbinarium

220420 Mer egenproducerad el i besöksnäringen - om företag inom besöksnäringen som satsat på solceller. Tillgängligt att titta på till och med 6 maj. 

Resultat

Tack vare denna satsning har vi i föregående projekt, Enerselves, fått möjlighet att delta i Klimatsamverkan Blekinge och bidra till kunskapsutvecklingen kring egenproducerad förnybar el. Detta gjorde det möjligt att söka medel för det projekt som kom att heta Energisamverkan Blekinge, som startade under hösten 2019, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket. 

Målet att bygga eller renovera över 80 st nära noll-byggnader med integrering av egenproduktion av energi, nåddes.  Vårt deltagande i klimatsamverkan Blekinge fortsätter under Enerselves+ gång för att se till att regionala målet 110 MW installerat effekt av solel följs upp och uppnås.

 

Tack till:

Alla aktiva i Klimatsamverkan Blekinge!