Implementeringsnätverk för fossilbränslefria sydostkommuner

För ökad kunskap och kapacitet för fossilfria drivmedel

Syfte

En satsning som skulle öka kunskapen om förnybara drivmedel i den offentliga sektorn i sydost. Under 2017 bildade och drev Energikontor Sydost tillsammans med respektive läns Länsstyrelse, tre nätverk i Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Mål

 • Begränsad klimatpåverkan
   

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

december 2016 till december 2017

Projektet innebar att Energikontor Sydost i samverkan med Länsstyrelsen genomförde träffar i respektive län inom 10, i ansökan definierade, teman. Varje träff hade ett liknande upplägg och bestod av ett gott exempel, en kunskapsöversikt samt ett inslag om framtidsutsikt. Syftet var att stärka samverkan och öka kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna på regional nivå.

Målet var att öka kunskap och kapacitet i kommuner och regionala aktörer om drivmedel hos kommuner och regionala aktörer i sydost så att denna faktor inte skulle vara begränsande för användning av fossilfria alternativ.

Målgrupp: Alla offentliga aktörer i Blekinge, Kronoberg och Kalmar. Miljösamordnare, upphandlare/inköpare, teknisk personal med ansvar för fordons/logistik/transport.

 

Genomförande

Tre nätverk bildades, ett för varje län, med tjänstemän från kommunerna, regioner och landsting inklusive länstrafik. 70% av aktörerna var tänkta att delta i nätverket. Alla deltagande aktörer skulle ha ökad kunskap om hur de med hjälp av hållbara drivmedel kan bidra till fossilfria transporter samt ett styrinstrument för att genomföra omställningen. Projektets första milstolpe var bildningen av själva nätverket. Nätverket drevs av Energikontor Sydost och respektive Länsstyrelse som skulle ansvara för utskick och anmälningar i samband med nätverksmöten.

11 träffar med olika teman planerades under 2017 och vid varje träff presenterade en deltagare i nätverket eller annan expert (konsult) sina erfarenheter inom ett visst område. Deltagarna diskuterade sedan lösningar och möjligheter till samarbete. Hinder och svårigheter på olika nivåer analyserades och förslag till förändringar av policyer, mål och planer på regional nivå, togs fram. 
 

•    Alla träffar planerades att ha liknande upplägg och innehålla (framförallt tema 1-9):
•    gott exempel
•    kunskapsöversikt över ämnet
•    framtidsutsikt
 

Tematräffar:

 • Tema 0: Information till politiker i befintligt forum (mellankommunal nämnd el dyl) för att förankra nätverkets arbete och ge signal till förvaltningar att prioritera detta.
 • Tema 1: Strategiskt arbete i kommunen.
 • Tema 2: Drivmedel, övergripande jämförelser med fokus på hållbar utveckling ur flera perspektiv.
 • Tema 3: Hållbara drivmedel för persontransporter
 • Tema 4: Hållbara drivmedel för lätta och tunga transporter
 • Tema 5: Hållbara drivmedel för arbetsmaskiner
 • Tema 6: Optimera fordonsflottan. Hur kan fordonsflottan sättas samman och optimeras för att skapa bästa förutsättningarna för en minskad klimatpåverkan? 
 • Tema 7: Optimera resandet. Användaren i fokus, tex sparsam körning, källsortering av resor, hur man kan påverka beteende och inställning till drivmedel och fordon. 
 • Tema 8: Upphandling och avrop. 
 • Tema 9: Policy för drivmedel och fordon samt andra lösningar på hinder som identifierades i träff 1 och 2. Hur går vi vidare?
 • Tema 10. Gemensam träff: Alla tre nätverken har en avslutande gemensam träff med fokus på länsöverskridande erfarenhetsutbyte där goda exempel presenteras. 
   

Rapporter och presentationer från tematräffar:

Att arbeta strategiskt med hållbara transporter i offentlig sektor

 1. Dokumentation - Emmaboda 2017-03-03
 2. Dokumentation från Energitinget - Ljungby 2017-11-09

 

Övrgripande jämförelser av olika drivmedel med fokus på hållbar utveckling 

 1. Dokumentation - Växjö 2017-04-06

 

Information om hållbara drivmedel för persontransporter och att optimera fordonsflottan

 1. Artikel - Karlshamn 2017-05-09  
 2. Dokumentation -  Karlshamn 2017-05-09
 3. Dokumentation - Ljungby 2017-06-02

 

Information om hållbara drivmedel för lätta och tunga transporter

 1. Dokumentation - Kalmar, 2017-12-14

 

Information om hållbara drivmedel för arbetsmaskiner

 1. Dokumentation - Karlskrona 2017-05-18 
 2. Dokumentation - Karlskrona 2017-05-18
 3. Dokumentation - Mönsterås 2017-05-19 
 4. Artikel - Mönsterås 2017-05-19
 5. Dokumentation - Alvesta 2017-10-19

 

​Att optimera resandet. 

 1. Dokumentation, webbmöte Res smartare 2017-09-06

 

Upphandling och avrop. 

1. Dokumentation - Karlskrona 2017-11-30

2. Artikelpå hemsida -  Karlskrona 2017-11-30

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Länsstyrelsen i Blekinge

Länsstyrelsen i Kronoberg

Länsstyrelsen i  Kalmar

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,
christel.liljegren@energikontorsyd.se

Anna Månsson,
Projektledare


Tel. 073-508 85 29,
anna.mansson@energikontorsyd.se

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,
pierre.stahl@energikontorsyd.se

Bakgrund

Vår region har många små kommuner med begränsad kompetens men med stora ambitioner i energi- och klimatarbetet ofta med en SEAP kopplad till EU:s initiativ Covenant of Mayors (sustainable energy action plan) som också omfattar transporter. Detta arbete stöds på olika sätt av länsstyrelser, regioner och EK. EK och Länsstyrelsen i Kronoberg deltar i IEE-projektet Primes som handlar om att stödja offentliga aktörer i hållbar upphandling och det finns flera andra initiativ till exempel projektet Green Charge som har initierat satsningar på laddinfrastruktur. Primes slutar under hösten och en slutsats från projektet är att det behövs mer kunskap kring fordon och drivmedel i kommunerna.

Flera kommuner har genom initiativ från EK redan börjat samarbeta kring kommunal samordnad varudistribution. Detta arbete har även stötts av länsstyrelserna, regionerna, EM, EU och Tillväxtverket och visat sig vara ett effektivt sätt att få igång konkreta åtgärder. Vi ville nu arbeta på liknande sätt med kommunernas egna transporter men då krävdes det först en allmän kunskapshöjning på området, flera kommuner uttryckte ett behov av detta. Detta nätverk kom att ha en kontinuerlig dialog med andra satsningar i regionen för att uppnå fossilbränslefria transporter i regionen.